داوری‌نژادغ.; عارفخانیس.; عزیزیم.; زارعیم. بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت. علوم باغبانی, v. 28, n. 4, p. 464-478, 9 مارس 2015.