بابالارم.; عسگرپورآ.; عسگریم. ع. اثر تیمارهای داشت و پس از برداشت اسیدسالیسیلیک و پوتریسین بر برخی فاکتورهای کیفی میوه سیب رقم ’گرانی اسمیت‘. علوم باغبانی, v. 28, n. 4, p. 479-486, 9 مارس 2015.