مطلوبیم.; ماهوتچیان اصلر.; صباغ نیاز. تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای. علوم باغبانی, v. 30, n. 3, p. 501-507, 11 می 2016.