داوری نژادغ.; تقی زادهس. ف.; اصیلیج. تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller). علوم باغبانی, v. 31, n. 1, p. 158-166, 12 فوریه 2017.