حسینیا. ح.; تهرانی فرع.; سمیعیل.; شورم.; معماریانیف. جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان. علوم باغبانی, v. 30, n. 4, p. 701-713, 14 نوامبر 2016.