حسنی جیفرودیح.; محب الدینیم.; اسماعیل‌پورب.; چمنیا. بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای. علوم باغبانی, v. 31, n. 1, p. 180-189, 25 فوریه 2017.