قاسمیک.; عمادیس. م.; قاسمیی. تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در شرایط کشت بدون خاک. علوم باغبانی, v. 31, n. 4, p. 694-704, 31 می 2017.