غلامیر. ا.; زینانلوع. ا.; قنبریف. بررسی صفات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ¬های بومی زیتون (Olea europaea L.) در استان کرمانشاه. علوم باغبانی, v. 32, n. 3, p. 407-417, 5 سپتامبر 2018.