موسوی زادهس. ع. تنوع ژنتیکی، همبستگی و تجزیه علیت در توده¬های بومی پیاز ایران. علوم باغبانی, v. 33, n. 1, p. 29-39, 19 ژوئن 2019.