عرب سلمانیک.; جلالیا.; جعفریپ. تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی ایرانی. علوم باغبانی, v. 32, n. 3, p. 429-438, 12 سپتامبر 2018.