تاج آبادی پورع.; فتاحی مقدمم. ر.; زمانیذ. ا.; نصیبیف.; حکم آبادیح. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی. علوم باغبانی, v. 32, n. 3, p. 471-484, 5 سپتامبر 2018.