سادات فریزنیم.; خزاعیح.; گزانچیانغ. تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتی. علوم باغبانی, v. 33, n. 1, p. 155-167, 19 ژوئن 2019.