سعیدنژادا.; رضوانی مقدمپ. ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum). علوم باغبانی, v. 24, n. 2, 13 مارس 2011.