دیالمیح.; محبیع. اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی نهال های خرما رقم برحی. علوم باغبانی, v. 24, n. 2, 13 مارس 2011.