موسوی زادهس.; مشایخیک. تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus carota L.) در چند محیط کشت بافت. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 سپتامبر 2011.