ملاولیم.; بلندنظرص.; طباطباییس. تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 سپتامبر 2011.