غلام نژاد نصیرآبادیسمیه, آروییحسین, و نعمتیسیدحسین. 2012. “بررسی تاثیر نسبت‌های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum Annuum)”. علوم باغبانی 25 (4). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11600.