خرازیسیده مهدیه, نعمتیسید حسین, تهرانی‌فرعلی, شریفیاحمد, و باقریعبدالرضا. 2012. “بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus Caryophyllus L.)”. علوم باغبانی 25 (4). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11783.