بهروزیرضا, فارسیمحمد, جعفرینسا, و شیخ پور آهندانیمیثم. 1. “تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus Florida)”. علوم باغبانی 26 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.12880.