فیضیحسن, رضوانی مقدمپرویز, صحابیحسین, و امیرمرادیشهرام. 1. “تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر”. علوم باغبانی 26 (3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15221.