احراراحرار, دلشاددلشاد, و بابالاربابالار. 2009. “بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب”. علوم باغبانی 23 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i1.1913.