رستمیحجت اله, طباطباییسید جلال, زارع نهندیفریبرز, و حاجی‌لوجعفر. 2013. “اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون”. علوم باغبانی 27 (1), 18-26. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20781.