رضائی چیانهاسماعیل, زهتاب سلماسیسعید, پیرزادعلیرضا, و رحیمیامیر. 2015. “اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula Officinalis)”. علوم باغبانی 29 (1), 95-102. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24618.