باقریمحمد حسن, و روستاحمید رضا. 2013. “اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca Sativa Cv. Great Leak) در کشت هیدروپونیک”. علوم باغبانی 27 (2), 148-57. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24812.