جلیلیجلال, جلیلیخلیل, و سهرابیهرمز. 2013. “امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک”. علوم باغبانی 27 (2), 185-92. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24819.