کریمی علویجهمریم, عبادیعلی, موسویامیر, و سلامیعلیرضا. 2015. “بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور”. علوم باغبانی 29 (1), 103-10. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24987.