مردیمحسن, زین العابدینیمهرشاد, حق جویانروح اله, جمالیسید حسین, خیام نکوئیسید مجتبی, کاوندعبدالرضا, احمدیکریم, صادقیلیلا, لونیعلی اکبر, کرمیطیبه, و خوشکامصغری. 2014. “کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو”. علوم باغبانی 28 (4), 584-93. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.25874.