دادخواهعلیرضا, كافیمحمد, و رسامقربانعلی. 2010. “تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria Chamomilla)”. علوم باغبانی 23 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2592.