فخیم رضاییشبنم, و حاجی‌لوجعفر. 2013. “ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه”. علوم باغبانی 27 (3), 286-94. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26385.