مولائیساناز, سلیمانیعلی, و زین العابدینیمهرشاد. 2015. “ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان”. علوم باغبانی 30 (1), 35-48. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.26784.