صالحی ساردوییعلی, و رهبریانپرویز. 2016. “اثر بسترهای کشت بر رشد و نمو و پاجوش‌دهی پاندانوس”. علوم باغبانی 30 (2), 163-68. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i2.27049.