بیگیسمیه, عزیزیمجید, نعمتیسید حسین, و روشن فروستانیوحید. 2015. “بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum Basilicum Var. Keshkeni Luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب”. علوم باغبانی 29 (3), 388-96. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.27553.