داوری نژادغلامحسین, شکوهیانعلی اکبر, و تهرانی فرعلی. 2015. “اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام”. علوم باغبانی 29 (2), 176-84. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.27561.