رضوانی مقدمپرویز, و سیدیسید محمد. 2015. “تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد پروتئین خام، روغن و اسیدهای چرب سیاهدانه (Nigella Sativa L.)”. علوم باغبانی 29 (1), 119-26. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.28253.