ظفریفاطمه, امیریمحمد اسماعیل, و وطن پور ازغندیعلی. 2014. “واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis Cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای”. علوم باغبانی 28 (4), 594-99. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.28852.