نعمتی دربندیهاجر, عزیزیمجید, محمدیسمانه, و کریم‌پورساجده. 2014. “بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.)”. علوم باغبانی 27 (4), 411-17. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30588.