روحیوحید, و رفیعیزهرا. 2014. “تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام”. علوم باغبانی 27 (4), 424-32. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30655.