مارصفریمنیره, اشرف مهرابیعلی, طهماسبیزهرا, و راهنماعبدالامیر. 2014. “تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران”. علوم باغبانی 27 (4), 480-87. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30665.