جوانمردیجمال, و حسن شاهیانعذرا. 2015. “تأثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum Muricatum)”. علوم باغبانی 30 (1), 59-68. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.31662.