جابریمسلم, برادرانرضا, موسویسید غلامرضا, و اقحوانی شجریمهسا. 2015. “مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella Foenum- Graecum L.)”. علوم باغبانی 29 (3), 426-34. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.32414.