گردکانهمحمد. 2014. “تاثیر نوع و غلظت تنظیمکنندههای رشد و نوع ریزنمونه بر کالوسزائی ارقام مختلف توتفرنگی (Fragaria Ananassa Duch.)”. علوم باغبانی 28 (1), 87-95. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35125.