پرویزیخسرو, و دشتیفرشاد. 2014. “بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum Tuberosum)”. علوم باغبانی 28 (1), 96-106. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35126.