نظری ممقانیحسین, و طباطبائیسید جلال. 2015. “اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در آبکشت”. علوم باغبانی 30 (1), 69-79. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.35763.