جبارزادهمریم, تهرانی فرعلی, امیریجعفر, و عابدیبهرام. 2016. “بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. Cv. Gitan Orange (Calendula Officinalis”. علوم باغبانی 30 (2), 185-91. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i2.35847.