ایران خواهسیمین, گنجعلیعلی, لاهوتیمهرداد, و مشرقیمنصور. 2015. “بررسی تأثیر باکتری Pseudomonas Putida و قارچ Glomus Intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله L). Trigonella Foenum-Graecum)”. علوم باغبانی 30 (1), 112-21. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.38413.