رمضانیصدراله, عباسیعلیرضا, شجاعیانعبدالعلی, احمدینوراله, کوزولینورزاریا, و پیاچنتهسونیا. 2015. “استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia Limbata وSalvia Multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد”. علوم باغبانی 29 (3), 466-73. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.40346.