صلاحی فراهیمحمد, سیدیفرامرز, و شیخ ویسیهادی. 2017. “تأثیر محلول‌پاشی با کلرور کلسیم بر عارضة پوسیدگی گل‌گاه در دو رقم هندوانه (.‍‍Citrullus Lanatus (Thunb) Matsum&Nakai)”. علوم باغبانی 31 (1), 61-69. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.40666.