عزیزیهما, رضوانی مقدمپرویز, پارسامهدی, خراسانیرضا, و شورمحمود. 2018. “تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum Kotschyi Boiss.)”. علوم باغبانی 32 (3), 359-70. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i4.44438.