داوری‌نژادغلامحسین, عارفخانیسکینه, عزیزیمجید, و زارعیمهدی. 2015. “بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت”. علوم باغبانی 28 (4), 464-78. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45083.