بابالارمصباح, عسگرپورآرزو, و عسگریمحمد علی. 2015. “اثر تیمارهای داشت و پس از برداشت اسیدسالیسیلیک و پوتریسین بر برخی فاکتورهای کیفی میوه سیب رقم ’گرانی اسمیت‘”. علوم باغبانی 28 (4), 479-86. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45084.